[APalma] Catàleg de serveis municipals

Período: 
2010

Mapa d'Idees

 

L’Ajuntament de Palma es proposà disposar d’un catàleg de serveis que permetés, d’una banda, poder informar a la ciutadania dels serveis a la seva disposició i, d’altra, facilitar al personal del propi ajuntament el contacte i la col·laboració entre responsables i persones de referència dels diferents serveis. Aquesta segona finalitat suposava incloure en el catàleg de serveis aquells serveis no finalistes per a la ciutadania, però que eren serveis de caire intern o de suport.

Els ajuntaments, i especialment els de grans ciutats, són grans organitzacions que presten un nombre de serveis difícilment abastable per qualsevol altra tipus d’organització. Així mateix la diversitat de destinataris i la estructura territorial fan del conjunt de serveis un entramat complex i de difícil formalització. Més encara quan l’administració, i també sobre tot la local, està permanentment implicada en processos de canvi tant dels seus serveis com de la manera de prestar-los. El proper compromís, per exemple, es assolir l’aplicació de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Aquest projecte cerca aconseguir un primer “inventari” dels serveis municipals de Palma. Vam cercar un mètode de elaboració que permetés obtenir resultats l’abans possible i a mesura que s’elaborava el catàleg. Considerem que un catàleg de serveis és una eina viva i canviant que ha de ser possible actualitzar contínuament i amb facilitat.

Per això es va proposar un mètode de consulta directa al personal rellevant per alimentar la informació del catàleg, en part a través de entrevistes i en part mitjançant qüestionaris (electrònics o en paper, depenent de l’accés de les persones a Internet). La informació recollida es va plasmar directament a una pàgina web del projecte que pot ser consultada en qualsevol moment per les persones responsables del projecte i per aquelles que es consideri que poden aportar suggeriments i millores al treball fet.

A més, el catàleg classificava els serveis per diferents criteris organitzatius y en funció dels destinataris o de l’àmbit temàtic, de manera que es pugués localitzar qualsevol servei amb facilitat.

Re(d)laciones